Μηχανήματα της EBAK που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία για τουλούμπα